O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 lipca 2014r. Misja Centrum zawarta jest w słowach ″U nas odnajdziesz siebie i rozwiniesz swoją osobowość″ oznacza to, że najważniejszą wartością jest człowiek, akceptowany taki jaki jest i wyzwolić w nim chęć bycia kimś więcej. To właśnie instytucja kultury powinna dawać szansę pogłębiania osobowości i rozwoju zainteresowań, powinna stanowić skuteczną alternatywę dla telewizji i komputera, powinna zintegrować z grupami rówieśniczymi, powinna wreszcie dać możliwość bezpiecznego, miłego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego działania Centrum skierowane są w tym kierunku. Organizujemy spotkania, festyny, pokazy, wystawy, rozgrywki, zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Gminny Centrum Kultury i Sportu działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Statutu

Gminne Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną. Bezpośredni nadzór i opiekę nad GCKiS sprawuje Rada Gminy a w jej imieniu Wójt Gminy Ludwin. Centrum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

 1. Do podstawowych zadań Centrum zgodnie ze statutem należy:
 • Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
 • Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
 • Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • Stworzenie warunków dla ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
 • Podejmowanie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na rzecz kultury,
 • prowadzenie współpracy kulturalnej z innymi środkami upowszechniania kultury w kraju i zagranicą zwłaszcza z miastami i gminami partnerskimi.

     2 . Zadania wymienione w ust.1 Centrum realizuje poprzez organizowanie:

 • zespołowego uczestnictwa w kulturze,
 • różnorodnych form edukacji kulturalnej
 • form indywidualnej aktywności kulturalnej,
 • imprezy kulturalne.

   Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje mieszkańców. Dziękujemy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym za zaangażowanie i pomoc w realizacji imprez oraz różnych działań. Bez tej pomocy nie udało by się zrealizować wielu fajnych wydarzeń.

Zapraszamy do czynnego i licznego udziału w proponowanych zajęciach jak również w organizowanych imprezach.