Regulamin i Cennik w GCKiS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie

z dnia 1 września 2019 r.

w sprawie Regulaminu zajęć artystycznych, sportowych i językowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie .

 

Na podstawie art. 17 ustawy w związku z art. 28 ust. 1 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 • 1.

Ustala się Regulamin zajęć artystycznych i sportowych organizowane przez Gminne Centrum   Kultury i Sportu w Ludwinie, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 • 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu z dnia 1 września 2017r. w sprawie Regulaminu zajęć artystycznych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.

 • 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

 

 

                                                                                    

Załącznik do zarządzenia nr 4/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  i Sportu w Ludwinie  z dnia 1 września 2019 r.

Regulamin zajęć artystycznych, sportowych i językowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.

 

 • 1

 

 1. Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012 poz. 406 z późn. zm.).

2) Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.

 1. Celem działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu (zwanego dalej GCKiS), jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości.
 2. Powyższy cel realizowany jest poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej, prowadzenie zajęć ruchowych.

 

 • 2

 

 1. Zajęcia prowadzone są na podstawie Karty Zgłoszeń na wybrane zajęcia (Załącznik nr 1) w okresie od października 2019r. do maja 2020r., zgodnie
  z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora GCKiS w porozumieniu z instruktorami, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie zajęć – GCKiS zastrzega sobie prawo odwołania zajęć.
 3. Ze względu na specyfikę działalności GCKiS – zajęcia mogą zostać przeniesione w inne miejsce,
  o czym uczestnicy zostaną poinformowani w miarę możliwości jak najwcześniej.
 4. Decyzję o rodzaju i odpłatności za zajęcia podejmuje Dyrektor GCKiS po analizie wpłat i uczestnictwa w zajęciach w roku poprzednim.
 5. Indywidualnie do potrzeb zajęć, instruktor ustala sposób ich prowadzenia i zasady pracy.
 6. Instruktor sprawuje opiekę nad uczestnikami wyłącznie podczas trwania zajęć, natomiast Rodzice /Opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników są za nich odpowiedzialni przed zajęciami i po ich zakończeniu.
 7. GCKiS nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników przynoszone przez nich na zajęcia.

 

 • 3

 

 1. Zapisy na zajęcia prowadzone są we wrześniu każdego roku.
 2. Zgłoszenie uczestnika następuje poprzez osobiste złożenie lub przez Rodzica/Opiekuna prawnego, uczestnika nieletniego, w ww. terminie, wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia uczestnika na zajęcia artystyczne, sportowe i językowe” (załącznik do Regulaminu), bezpośrednio do pracowników Gminnego Centrum Kultury
  i Sportu.
 3. Zapisanie się na zajęcia w późniejszym terminie, możliwe jest po uzyskaniu zgody Dyrektora GCKiS oraz instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. Podpisanie i złożenie „Karty zgłoszenia” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu na zajęcia podejmuje instruktor prowadzący.
 6. Opłatę za wybrane zajęcia w wysokości zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszego Zarządzenia. Za miesiąc należy wpłacić najpóźniej do: 10 dnia danego miesiąca; opłaty można uiszczać w siedzibie GCKiS lub na rachunek bankowy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie:

 

Nr 84 8191 1055 2007 7001 4556 0001

 

w tytule należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz miesiąc, za który opłata jest uiszczana.

 1. GCKiS przewiduje zniżkę na drugie dziecko z rodziny, jeśli uczęszczają razem na wybrane zajęcia (Załącznik 2).
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach opłaty nie pomniejsza się.
 4. W przypadku związanych ze szczególną sytuacją materialną lub rodzinną uczestnika zajęć, Dyrektor GCKiS może ustalić indywidualne warunki płatności lub zwolnienie z uiszczania opłat.

 

 • 4

 

 1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do:
 2. terminowego uiszczania opłat (w przypadku osób niepełnoletnich Rodzic lub Opiekun prawny),
 3. regularnego i punktualnego przychodzenia na zajęcia,
 4. wykonywania poleceń instruktora,
 5. przestrzegania przepisów porządkowych, norm społecznych oraz przepisów BHP
  i przeciwpożarowych we wszystkich pomieszczeniach GCKiS lub innych pomieszczeniach gdzie prowadzone są zajęcia w ramach zadań GCKiS.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć, uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora.

 

 • 5

 

 1. Na Rodzicach/Opiekunach prawnych, uczestników nieletnich ciąży obowiązek poinformowania GCKiS
  o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka mogących mieć wpływ na jego bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych uczestników zajęć; informacja taka winna zostać przedstawiona na piśmie
  i przedłożona Dyrektorowi GCKiS przed rozpoczęciem uczęszczania na zajęcia.
 2. W razie wypadku lub nagłej choroby uczestnika – GCKiS niezwłocznie poinformuje o zdarzeniu służby medyczne oraz Rodzica/Opiekuna prawnego dzwoniąc na numer telefonu podany w zgłoszeniu jako numer kontaktowy. W razie niemożności skontaktowania się z Rodzicem/Opiekunem prawnym GCKiS nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość nawiązania kontaktu z przyczyn leżących po stronie Rodzica/Opiekuna prawnego.
 3. GCKiS nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego informacji
  o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka oraz dotyczących rozwoju dziecka, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ujemne konsekwencje wynikające
  z zatajenia tych informacji. Zatajenie powyższych informacji przez Rodzica/Opiekuna prawnego wyłącza winę GCKiS w nadzorze nad dzieckiem.
 4. Rodzic/Opiekun prawny może na zajęcia przyprowadzić tylko zdrowe dziecko, w razie wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka Dyrektor GCKiS lub prowadzący zajęcia może poprosić o zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia dziecka.

 

 • 6

 

 1. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom celem umieszczenia ich m.in. na stronie internetowej GCKiS;
  w przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Sprawy nieunormowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor GCKiS zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. GCKiS zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy zajęć w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Załącznik 1 do Regulaminu

Karty zgłoszenia uczestnika na zajęcia artystyczne/sportowe/językowe

 

Organizowane w ramach zadań Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie

Proszę o przyjęcie.......................................................................................(imię i nazwisko uczestnika) ...................................................................... (data urodzenia)…………………………………..(pesel)  

na zajęcia ……….………………………………..………………………………(rodzaj zajęć)

 1. Adres zamieszkania uczestnika: .................................................................................................................................................................
 2. Imiona i nazwiska Rodziców/Opiekunów prawnych: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 3. Adres zamieszkania Rodziców/Opiekunów prawnych: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

telefon kontaktowy: ................................................................................................................................

e-mail: ....................................................................................................................................................

 1. Dodatkowe informacje o uczestniku i rodzinie, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie

uczestnika podczas zajęć ......................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyżej wymienionych zajęciach artystycznych/ sportowych/językowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury
  i Sportu w Ludwinie.
 2. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach.
 3. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka przed zajęciami i po ich zakończeniu.
 4. Zapoznałam/łem się z Regulaminem Zajęć Artystycznych/Sportowych/Językowych i w pełni akceptuję jego postanowienia.
 5. Zapoznałam/em się z regulacjami RODO obowiązującymi w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie (dostępnymi w GCKiS oraz na stronie internetowej)
  i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka pobranych na potrzeby zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach.
 6. Zgadzam się na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w celu promocji GCKiS (zamieszczenie zdjęć na stronie gckis-ludwin.pl oraz www.facebook.com/ludwin.gckis).
 7. Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 

………................................., dnia ........................(Miejscowość i data)

 …………………………………(Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

 

 

 

 

Załącznik 2 do Regulaminu zajęć artystycznych, sportowych i językowych organizowanych przez
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.

 

Cennik opłat za zajęcia realizowane w GCKiS w Ludwinie

 

                  Rodzaj zajęć

                         Cena

Ilość godzin
w tygodniu

Minimalna ilość
 osób w jednej
grupie

      Zajęcia ogólnorozwojowe

35 zł (2 dziecko z rodziny 20 zł)

        2 godz.

         16

                  Tenis ziemny

50 zł (2 dziecko z rodziny 25 zł)

         1 godz.

          8

                  Tańce dla dzieci

35 zł (2 dziecko z rodziny 20 zł)

         1 godz.

         10

      Język angielski dla dzieci

40 zł (2 dziecko z rodziny 20 zł)

         1 godz.

         10

          Zumba dla dorosłych,
          Fitness dla dorosłych

                 80 zł (od grupy)

         1 godz.

         10

          Nauka gry na gitarze,
              Nauka gry na
    Instrumentach klawiszowych

                       220 zł

       Zajęcia

   indywidualne

          1

         Warsztaty emisji głosu
            i ruchu scenicznego
               Zespół „Fidelis”

                      Bezpłatne

        1,5 godz.

          -

                  Badminton

                      Bezpłatne

         3 godz.

         -

                   Świetlica

                      Bezpłatne

        22 godz.

         -

  Zespół Ludowy „ Zezulanie”

                      Bezpłatne

2 godz. 15 min.

         -

   Kreatywnie - prace z papieru

35 zł ( 2 dziecko z rodziny 20 zł)

       1 godz.

         12

        Taekwondo dla dzieci

40 zł (2 dziecko z rodziny 25 zł)
          *opłata u instruktora

       1 godz.

         -

      Taekwondo dla dorosłych

                       50 zł

          *opłata u instruktora

       1 godz.

         -

  Nauka pływania dla dorosłych

180 zł/ miesiąc (Basen Rokitno)
*cena zawiera koszt: lekcji pływania, dojazdu oraz ubezpieczenia.
Uwaga: przy większej liczbie osób,
cena będzie niższa.

      1 godz.
   (4 wyjazdy
   w miesiącu)

 

           12

 

Balet

35 zł (2 dziecko z rodziny 20 zł)

1 godz.

          12

 

                                                                                          

 

Pliki do pobrania