DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja Dostępności

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ludwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma

zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre zasoby mogą być niedostępne lub niezgodne z przyczyn takich jak:

 

  • publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

 

  • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,

 

  • struktura nie daje możliwości ingerencji w treść,

 

Część dokumentów nie posiada:

 

  • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

 

  • audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: .

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 

Osobą kontaktową jest Nikoleta Kowalczyk - kultura.ludwin@wp.pl.


Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 757 03 60.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,

aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,

na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,

 

 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

 

 • sposób kontaktu,

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,

powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,

kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.


Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,

wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,

aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ludwinie, Ludwin -Kolonia 20A , 21-075 Ludwin.

W chwili obecnej budynek pozwala na dostęp i komunikację osób na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru.

Budynek posiada 3 wejścia: wejście główne od strony parkingu – dostęp dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń na parterze,

wejście boczne od strony szkoły- niedostępne dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń na parterze,

wejście boczne od strony UG - dostęp dla osób niepełnosprawnych na parkiet.

Toaleta dla niepełnosprawnych na parterze, możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza migowego.

 

Galeria


 • Powiększ zdjęcie wejście główne

  wejście główne

 • Powiększ zdjęcie wejście boczne

  wejście boczne

 • Powiększ zdjęcie wejście na parkiet

  wejście na parkiet